Laravel Installer në Mac OS

Edhe pse instalimi i Laravel përmes composer: composer create-project laravel/laravel [...]