IDE e preferuar

Siç edhe mund të keni lexuar në shkrimin paraprak, IDE ime e preferuar për zhvillim në PHP, Laravel, dhe Symfony është PHPStorm.

PHPStorm 2020.1.1

Tema e dritares është Material Theme UI me të gjitha specifikat e parazgjedhura, me përjashtim të fontit, madhësisë së fontit, dhe hapsirës ndërmjet rreshtave.

Fonti: Menlo

Madhësia e fontit: 14px

Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.4

 

Shkurtoret* e preferuara

Shkurtoret janë kursyese të mëdha të kohës, sidomos në raste si imi ku pranë tastjerës çdo ditë kaloj nga shtatë deri në dhjetë orë. Në vijim gjeni shkurtoret e mija të preferuara – specifike për PHPStorm IDE-në.

Shënim: Për të mos ua ngatërruar kuptimin e shkurtoreve, përshkrimin e tyre e kam lënë në gjuhën angleze.

 

COMMAND + P Search files
SHIFT + COMMAND + P Search for actions
COMMAND + R Search file structure
CTRL + COMMAND + F Fullscreen
COMMAND + 1 Project tree view
COMMAND + 7 File structure
COMMAND + W Close file
Double click SHIFT Search everywhere
COMMAND+ E Recent files
COMMAND + SHIFT + BACKSPACE Open last edited file
OPTION + COMMAND + LEFT ARROW

OPTION + COMMAND + RIGHT ARROW

Cycle through tabs
COMMAND + SHIFT + D Duplicate current line
COMMAND + F Find
COMMAND + OPTION + F Find and replace
COMMAND + SHIFT + F Find in path

Search for content in project files

COMMAND + / Comment selected code
COMMAND+ OPTION + / Block comment selected code
CTRL + SHIFT + UP ARROW Extra cursor on the line above
CTRL + SHIFT + DOWN ARROW Extra cursor on the line below
COMMAND + LEFT ARROW Move to the beginning of the line
COMMAND + RIGHT ARROW Move to the end of line
CTRL + SHIFT + M Select all contents of the current parentheses
OPTION + F12 Show/Hide terminal
OPTION + COMMAND + L Reformat code
SHIFT + OPTION + COMMAND + L Reformat file – code

Nëse ju përdorni ndonjë shkurtore tjetër me vlerë ju lus të ma sugjeroni përmes komentit.

 


* Fjalën shortcuts e kam përkthyer në shqip si shkurtore