Rezyme e hulumtimit me teme “Energy efficiency across programming languages – How do Energy, Time, and Memory relate?”

Pjese e studimit ishte seti i 13 problemeve (algoritmeve) nga “The computer language benchmark game”

10 implementimet me te mira te secilit nga problemet u testuan ne 27 gjuhe programuese per: energjine qe konsumojne, koha, dhe memoria qe u nevojitet per ekzekutim

Tabela 1. Seti i problemeve nga CLGB
Tabela 2. Gjuhet programuese te kategorizuara sipas paradigmave

Performancat e pajisjes ne te cilen u kryen testimet:

CPU: Intel i5-4460 @ 3.20 GHz

RAM: 16 GB

OS: Linux Ubuntu Server 16.10

Pyetjet e hulumtimit:

RQ1: A mund te krahasojme eficiencen e konsumit te energjise? Pergjigja: Po (matjet i gjeni tek punimi)

RQ2: A eshte gjuha me e shpejte cdohere edhe me eficiente ne aspektin e konsumit te energjise? Pergjigja: Jo

RQ3: Cili eshte relacioni ne mes memorjes se konsumuar dhe konsumit te energjise? Pergjigja: DRAM shume pak ka te beje me ate se sa memorie kursehet ne nje pike te caktuar

RQ4: A mundemi ne menyre automatike te vendosim se cila eshte gjuha me e mire ne aspekt te konsumit te energjise, kohes, dhe memories? Pergjigja: Nvaret nga kerkesat dhe synimi

Rezultatet:

5 gjuhet me performante ne secilen nga kombinimet:

Koha e ekzekutimit & Memoria: C, Pascal, Go, Rust, C++

Energjia & Koha e ekzekutimit: C, Rust, C++, Ada, Java

Energjia & Memoria: C, Pascal, Rust, C++, Fortran

Energjia & Koha e ekzekutimit & Memoria: C, Pascal, Go, Rust, C++

Tabela 3. Rezultatet e testimit per Energjine (ne J), Kohen (ne milisekonda), dhe Memorien (ne Mb) per 3 problemet e para
Tabela 4. Rezultatet e normalizuara te testimit per Energjine (ne J), Kohen (ne sekonda), dhe Memorien (ne Mb)
Tabela 5. Setet e testimeve ne Pareto (variantet: T/M, E/T, E/M, dhe E/T/M)

Per lexim te plote te hulumtimit shkencor shtypni ketu.